VR's vedtægter
Vedtaget på klubbens generalforsamling 24. maj 2003

§ 1 Klubbens navn og hjemsted:
Klubbens navn er Volleyballklubben Rødovre og dens hjemsted er Rødovre Kommune.

§ 2 Formål:
Klubbens formål er at give medlemmerne mulighed for at spille volleyball og gennem spillet og andre sociale aktiviteter at fremme kammeratskabet i klubben.

§ 3 Ind- og udmeldelse:
Indmeldelse sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem eller en af holdenes kontaktpersoner.
Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til et bestyrelsesmedlem.
Ved udmeldelse senest 31. december tilbagebetales en tredjedel af årskontingentet.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra denne regel.

§ 4 Kontingent:
Kontingentet, som fastsættes af generalforsamlingen, betales for et år ad gangen, senest 1. september.
Bestyrelsen kan vedtage at dele kontingentet i to dele, hvoraf første del skal betales 1. september og anden del 1. januar.
Ved manglende kontingentindbetaling kan bestyrelsen ekskludere et medlem.

§ 5 Generalforsamling:
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling skal afholdes i april/maj måned.
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel.
Regnskabet og orientering om budget, udsendes senest 8 dage før afholdelsen.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og stemmeudvalg.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab.
4. Beretning fra udvalg.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af formand (lige årstal) eller valg af kasserer (ulige årstal).
8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer (lige årstal)
- eller
valg af tre bestyrelsesmedlemmer (ulige årstal).
9. Valg af to suppleanter.
10. Valg af revisor (skal være fyldt 18 år).
11. Eventuelt valg til udvalg.
12. Eventuelt.

For at kunne optages på dagsordenen skal et forslag skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Disse vil blive udsendt senest 8 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 20% af medlemmerne overfor bestyrelsen skriftligt fremsætter begrundet ønske herom.
Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes skriftligt med mindst otte dages varsel og skal finde sted senest tre uger efter ønskets fremsættelse.
Med indkaldelsen følger endelig dagsorden.

Over generalforsamlingen føres en beslutningsprotokol.

§ 6 Afstemninger:
På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal. Ved stemmelighed foretages en ny afstemning. Hvis denne afstemning også ender med stemmelighed, bortfalder forslaget. Ved afstemninger om ændring af klubbens vedtægter kræves dog to tredjedeles flertal (af de fremmødte).

§ 7 Stemmeret:
For at kunne stemme på generalforsamlingen skal man have betalt det fulde årskontingent inden afholdelsen af generalforsamlingen. Desuden gælder følgende:1. Medlemmer af en anden volleyballklub har ikke stemmeret.2. En beslutning på generalforsamlingen må ikke være bestemt af et flertal (såvel for som imod) af klubmedlemmer, der har været medlem af klubben under et år. Dette skal forstås således: Nye medlemmers stemmer må maksimalt udgøre en tredjedel af de fremmødte medlemmers stemmer og ikke over halvdelen af afstemningsmajoriteten.

§ 8 Bestyrelsen:
Bestyrelsen, som består af formand, kasserer og fem menige medlemmer, forestår den daglige ledelse af klubben. Formand og kasserer vælges for to år ad gangen og skal begge være fyldt 18 år. Menige medlemmer vælges for to år. I lige årstal vælges to medlemmer og i ulige årstal vælges 3. Bestyrelsen mødes, når den finder det nødvendigt.
Der føres en beslutningsprotokol over bestyrelsesmøderne.

Endvidere vælges en første og en anden suppleant for et år ad gangen. Såfremt et eller flere bestyrelsesmedlemmer ønsker at forlade bestyrelsen i utide, træder de valgte suppleanter automatisk ind i valgte rækkefølge. Såfremt det/de udtrædende bestyrelsesmedlemmer er formanden eller kassereren, indtræder den/de valgte suppleanter i bestyrelsen, som derpå konstituerer sig selv.

§ 9 Kontaktpersoner:
Hvert hold udpeger en kontaktperson, der forestår formidling af beslutninger og meddelelser mellem holdene og bestyrelsen.

§ 10 Reklamer:
Klubben er imod enhver form for kommercielle reklamer, men der må godt reklameres for humanitære formål.Det er dog tilladt at reklamere til Påskestævne, hvis et nej til reklamer vil betyde et manglende samarbejde om stævnet med Rødovre Statsskoles Volleyballklub.

§ 11 Tegningsret:
Kassereren, samt et af bestyrelsen valgt, for et år, bestyrelsesmedlem, har tegningsretten i klubben.

§ 12 Regnskab og revision:
Regnskabsåret går fra 1. april til 31. marts. Foreningens formue opbevares i Girobank og Nordea.

§ 13 Klubbens ophør:
Klubbens ophør skal vedtages af to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger med enstemmighed blandt de fremmødte medlemmer. (Der kan også stemmes med fuldmagt.) Ved klubbens ophør tilfalder klubbens formue Dansk Volleyball Forbund.